Opšti uslovi korišćenja

Član 1. - OPŠTI USLOVI

 • Ovi opšti uslovi korišćenja (u daljnjem tekstu: uslovi) određuju uslove korišćenja softvera eTAX Assistant Excel Add-in (u daljnjem tekstu: softver) koji na temelju Ugovora o korišćenju softvera eTAX Assistant (u daljnjem tekstu: ugovor) određuje preduzeće iSolutions d.o.o., Mitropolita Petra 15 B, 11000 Beograd, Srbija, matični broj: 20880228 (u daljnjem tekstu: davalac licence) te prava i obaveze korisnika licence kao korisnika na jednoj strani i davaoca licence na drugoj strani.
 • U slučaju da je pojedina odredba u ugovoru uređena drugačije nego u ovim uslovima, vrede odredbe navedene u ugovoru.

Član 2. - DEFINICIJE POJMOVA

 • Izrazi korišćeni u ovim uslovima imaju sledeće značenje:

Korisnik licence je pravno ili fizičko lice na koju je preneseno pravo na korišćenje softvera.

Korisnik je fizičko lice koje kod korišćenja licence neposredno koristi softver i za nju vrede obaveze iz ugovora i ovih uslova, uključujući obavezu zaštite poverljivosti podataka.

Ponuda predstavlja dokument koji priprema davalac licence i potvrđuje korisnik licence i sadrži podatke o naručenom softveru, broju licenci i iznosu naknade za licence.

Licenca predstavlja neisključivo i neprenosivo pravo na korišćenje softvera koje određuje ponuda.

U usluge održavanja obuhvaćene su sledeće usluge na softveru za korisnika licence koji ima sklopljen ugovor o korišćenju softvera: 1. telefonska ili online pomoć korisnicima u dogovorenom opsegu, povezana sa radom softvera; 2. otklanjanje grešaka; 3. ažuriranje softvera u skladu s izmenama zakona

Usluge osposobljavanja podrazumevaju početno uvođenje u korišćenje softvera i naplaćuju se prema stvarno utrošenim satima.

Radna stanica predstavlja lični računar korisnika licence

Softver je kompjuterski program u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, tj. grupa datoteka koja sadrži podatke i programski kod programa u prevedenom ili izvršnom obliku

Standardna verzija softvera podrazumeva softver koji uključuje funkcionalnosti koje davalac licence definiše kao standardne, odnosno nenamenske.

Programska greška je greška, otkazivanje ili drugi neočekivani rad softvera ili sistema koje se prikazuje kao ponovljiv nepravilan rezultat, odnosno kao nepredviđeno ponašanje sistema.

Radno vreme davalaca licence je svaki radni dan između 9 i 17 sati, osim ako je u ponudi definisano drugačije.

Vreme odziva je vreme u kojem davalac licenci mora odgovoriti na pisani zahtev i počinje teći odmah nakon prijema pisanog zahteva za pomoć, osim ako je u ponudi dogovoreno drugačije.

Hardver je fizički deo opreme koji možemo dotaknuti, kao što su npr. tastatura, monitor, čitači, kućište.

Član 3. - PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I POVERLJIVOST

 • Softver je zaštićen zakonima koji štite intelektualno vlasništvo, uključujući važeći Zakon o obligacionim odnosima, Krivični zakonik RS i svi podzakonski akti kao i ratifikovani međunarodni sporazumi i konvencije u ovoj oblast.
 • Sva ovlašćenja i prava intelektualnog svojine povezana sa softverom (uključujući tekst, slike, fotografije, animacije, video zapise, audio zapise, muziku, tekstove i programe uključene u softver), priloženim štampanim materijalom i sve kopije proizvoda vlasništvo su davalaca licence.
 • Softver je pravno zaštićen kao kompjuterski program u celosti. Komponente se ne smeju odvajati i koristiti odvojeno, isto tako nije dopušteno menjati ili skidati oznake autorskih prava, poslovne tajne, zaštićene robne marke i vlasničke ili druge pravne oznake koje sadrži softver.
 • Korisnik licence ne smeju kopirati ili nekako drugačije reprodukovati ceo ili pojedine delove softvera, osim onog kopiranja koje je potrebno za njegovo nesmetano korišćenje te u svrhu arhiviranja i obnove sistema, pod uslovom da sigurnosne kopije ne koristi za druge svrhe osim za arhiviranje i obnovu sistema.
 • Korisnik licence korišćenjem softvera slaže se da ideje i na temelju njih implementirana programska rešenja predstavljaju poverljive podatke i poslovnu tajnu davalaca licence, zato se obavezuju da će te podatke tretirati kao poverljive i da ih nikako neće otkrivati trećim osobama, osim u slučaju kad to zahteva zakon ili odluka nadležnog suda.

Član 4. - LICENCNA PRAVA

 • Korisnik i/ili korisnik licence sme koristiti softver samo za lične potrebe korisnika licence i ne sme ga uz plaćanje ili besplatno posuđivati ili davati u najam trećim osobama i/ili prava iz ugovora preneti na treću pravnu osobu. Uz navedeno, korisnik i korisnik licence ne sme podatke dobijene korišćenjem softvera ni u kakvom obliku besplatno ili uz plaćanje pružati trećim korisnicima. U slučaju kršenja gore navedenih zabrana korisnik licence isplatiće davaocu licence na njegov zahtev odštetu u visini desetostruke vrednosti otuđenog softvera na dan utvrđivanja.
 • Korisnik ne sme kopirati podatke iz softvera drugačije nego što mu to omogućuje sam softver.
 • U slučaju ponovnog sklapanja ugovora o saradnji nakon prethodnog raskida, davalac licence zadržava pravo na novu naplatu naknade za licencu i održavanje i/ili najam prema važećem cenovniku.

Član 5. - OTKLANJANJE GREŠAKA

 • Korisnik licence, obaveštava davaoca licence o pretpostavljenoj neusklađenosti s predviđenim radom putem emaila, osim ako je ponudom dogovoreno drugačije.
 • S obzirom na opis pretpostavljene neusklađenosti i ostale, davaocu licence poznate okolnosti, davalac licence prvo sprovodi analizu i u slučaju da se radi o grešci preduzima neophodne korake u cilju otklanjanja iste.
 • Davalac licence određuje prioritet otklanjanja grešaka u skladu s vlastitom stručnom procenom. Kritične greške imaju prednost pred ostalim razvojnim radovima. Nakon otklanjanja kritične greške i testiranja, davalac licence objavljuje novu verziju softvera.
 • Predviđeni rok za otklanjanje kritične greške na produkcijskom okruženju traje do 5 radnih dana od otvaranja naloga za otklanjanje greške, ako su osigurane sve potrebne informacije i ako se greška može reprodukovati i ako su osigurani ljudski potencijali i u produkcijskom okruženju korisnika licence. Greške visokog stepena prioriteta po svoj će se prilici uključiti u prvu sljedeću razvojnu iteraciju. Greške srednjeg i niskog stepena prioriteta stavljaju se u razvojni red čekanja s obzirom na prioritet – u poređenju s ostalim sadržajnim nalozima i nalozima za otklanjanje grešaka.
 • Davalac licence obavestiće korisnika licence o otklanjanju grešaka putem standardnih komunikacijskih kanala.

Član 6. - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 • Davalac licence ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu posrednu ili neposrednu štetu (uključujući štetu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija ili drugu materijalnu štetu) koja nastane zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja celog ili dela softvera, odnosno podataka koje sadrži softver.
 • Odgovornost davalaca licence za eventualnu štetu nastalu pružanjem usluga za usluge održavanja ograničena je na trostruki iznos za mesečno održavanje, a za ostale je usluge ograničena na jednokratni iznos plaćanja koje je za pojedinu vrstu usluge korisnik licence platio davaocu licence.
 • Za podatke koje davalac licence dobija iz javnih evidencija ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu tačnost i ažurnost.
 • Davalac licence ne odgovara za eventualni prenos računarskih virusa i ostalih štetnih programa, grešaka u internet vezi, odnosno zloupotrebu ili krađu identiteta korisnika.
 • Pre svake poslovne odluke koju korisnik namerava doneti na temelju korišćenja softvera ili podataka sadržanih u softveru, korisnik bi trebao dobro proveriti podatke, pravilno ih proceniti i posavetovati se sa stručnjakom.
 • Davalac licence ne odgovara za štetu nastalu zbog pogrešnog postupanja sa softverom, neposrednih intervencija u bazu podataka i menjanja strukture i sadržaja podataka koje obavi korisnik licence ili druge osobe koje obavljaju usluge u ime korisnika licence i obavljene su alatom koji nije odgovarajuća standardna verzija softvera.
 • Davalac licence ne odgovara za sigurnost veze prema mrežnim aplikacijama , za njenu bezbednost odgovoran je korisnik licence.

Član 7. - NAVOĐENJE NA LISTI REFERENCI

 • Korisnik licence izričito se slaže da davalac licence može naziv njegovog preduzeća, uključujući njegov logotip, na listi referenci navesti kao svojeg klijenta. Davalac licence dopušta korisniku licence da koristi njegov naziv, uključujući njegov logotip, za svoje aktivnosti promocije.

Član 8. - OPŠTE

 • Za pitanja koja nisu uređena ugovorom ili ovim uslovima primenjuju se odredbe važećeg Zakona o obaveznim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima.
 • Sve eventualne sporove koji proizađu iz ugovora ugovorne strane pokušaće rešiti sporazumno. Ako ne dođe do sporazumnog rešenja, o sporu će odlučivati nadležni sud u Beogradu.

Beograd, objavljeno dana 01.10.2023.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi eTAX Assistant-a na koja niste pronašli odgovor na našoj web strani slobodno nas kontaktirajte koristeći formu ispod ili direktno putem telefona i email-a. Vaše mišljenje nam je važno, a svaka sugestija dobrodošla.

Adresa

Mitropolita Petra 15 B,
11000 Belgrade, Serbia

Telefoni

+381 11 329 21 35
+381 69 412 60 71

Email

office@isolutions.rs
info@isolutions.rs

Radno vreme

Pon - Pet: 9h do 17h
Subotom i Nedeljom ne radimo